STANOVY

STANOVY
Politického hnutí SENIOŘI 21

( Dále jen stanovy )

I.
NÁZEV A SÍDLO

1. Název politického hnutí je : SENIOŘI 21
2. Zkratkou hnutí : SENIOŘI
3. Sídlem hnutí je : Ostrava – Poruba Slavíkova 1390/4
4. SENIOŘI 21 jsou politickým hnutím ve smyslu zákona č.424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutí ve znění pozdějších předpisů1

II.
PROGRAMOVÉ CÍLE


1. Budeme prosazovat sociální politiku, která zajistí všem seniorům a důchodcům, důstojné prožití svého stáří v suverénní ČR.
Budeme spolupracovat s jinými hnutí a stranami napříč politickým spektrem, kterým bude vlastní spokojený život našich seniorů a důchodců.
2. Jsme zásadně proti posouvání odchodu do důchodu.
Hranice 65 let je pro nás maximální.
3. Odchodem do důchodu, ukončit povinnost seniorů platit koncesi ČT a Českému rozhlasu.
4. Bude zřízen nedotknutelný důchodový fond a musí být plněn z rozpočtu 10% HDP, což je evropský průměr.
5. Budeme usilovat o revizi neziskových organizací.
6. Budeme prosazovat výplatu deset tisíc Kč každému důchodci, před vánocemi.
7. Jsme zastánci plošné valorizace, pro každého stejně, bez ohledu na výši důchodu.

III.
ČLENSTVÍ

Členství v hnutí je otevřeno všem seniorům a důchodcům, kteří respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.

 1. Členové hnutí musejí být registrováni.
 2. Zájemce o členství je povinen vyplnit, vlastnoručně podepsat a podat přihlášku.
 3. Členství v hnutí vzniká rozhodnutím předsednictva.
 4. Předsednictvo je povinno rozhodnout do dvou let od podání žádosti čekatele.
 5. Členství v hnutí zaniká:
  1. nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu,
  2. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
  3. omezením svéprávnosti,
  4. úmrtím,
  5. doručením písemného oznámení člena o ukončení členství,
  6. zrušením členství z důvodu závažného porušení stanov nebo z důvodu pravomocného odsouzení člena pro úmyslný trestný čin,
  7. kandidaturou v parlamentních, krajských či komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu hnutí, v jehož pravomoci je kandidaturu schválit.
 6. Vedení hnutí prohlásí členství za neplatné od počátku tomu, kdo vědomě uvedl v přihlášce do hnutí nepravdivé údaje.

Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena, zrušení či neplatnosti členství se může žadatel nebo člen odvolat k  rozhodčí komisi do třiceti dnů od oznámení rozhodnutí. Podá-li člen proti rozhodnutí o zrušení jeho členství nebo proti rozhodnutí o neplatnosti jeho členství odvolání k rozhodčí komisi, jeho členství se pozastavuje do doby, než bude o odvolání pravomocně rozhodnuto.

 1. Práva člena hnutí:
  1. účastnit se jednání místní organizace.
  2. volit orgány místní organizace a být volen do všech orgánů hnutí,
  3. předkládat náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o jejich řešení,
  4. být pravidelně informován o přijatých usneseních a politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se hnutí,
  5. obracet se ve sporných záležitostech k rozhodčí komisi,
  6. upozorňovat na nedostatky ve stranické činnosti a navrhovat jejich odstranění.
 2. Povinnosti člena hnutí:
  1. jednat a vystupovat způsobem, který nepoškozuje dobré jméno hnutí
  2. spolupracovat na uskutečňování cílů hnutí a prosazování jeho programu,
  3. respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí,
  4. dodržovat tyto stanovy a prosazovat programové zásady a cíle hnutí,
  5. platit členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanovených lhůtách, neprodleně oznamovat regionálnímu manažerovi změny osobních údajů, které jsou předmětem centrální členské administrativy.

IV.
ORGÁNY HNUTÍ

 1. Na celostátní úrovni jsou orgány:
  1. republikový sněm,
  2. předsednictvo,
  3. kontrolní a revizní komise
  4. rozhodčí komise
 1. Organizační jednotky

Hnutí zřizuje organizační jednotky Regionální a Oblastní kluby.

Počet členů předsednictva Regionálního a Oblastního klubu je vždy lichý

a)Regionální klub: Nejnižší počet členů Regionálního klubu je 7
Regionální kluby vedou registr členů. Nejvyšším orgánem Regionálního klubu je Regionální sněm, jenž se schází nejméně jednou do roka. Předseda Regionálního klubu je povinen svolat Regionální sněm do 90 dnů od dne, kdy obdrží k tomu směřující písemnou žádost nejméně ¼ všech členů příslušného Regionálního klubu.
Regionální sněm volí prostou většinou předsedu regionálního klubu, který je navenek zástupcem regionálního klubu vůči předsednictvu. Regionální sněm volí prostou většinou podle velikosti krajů dva, anebo čtyři místopředsedy Regionálního klubu.
Předseda a místopředsedové (předsednictvo) regionálního klubu se své funkce ujímají dnem, kdy vyslovili s jejich jmenováním souhlas nejméně tři členové předsednictva včetně předsedy. V opačném případě se koná nový regionální sněm.
Funkční období předsedy a místopředsedů (předsednictva) Regionálního klubu je čtyřleté. Předseda Regionálního klubu je povinen kontrolovat a zajišťovat dodržování povinností členů jak jsou uvedeny v čl. IV. Stanov, spadajících pod příslušný Regionální klub a je odpovědný za řádné fungování Regionálního klubu a plnění jeho povinností.
Předseda a místopředsedové (předsednictvo) Regionálního klubu můžou být odvoláni na základě rozhodnutí Předsednictva, jestliže neplní řádně své povinnosti.
V případě že počet členů Hnutí je vyšší jak 50, podílí se Předseda Regionálního klubu na výběru jednotlivých delegátů sněmu dle pokynů předsednictva. Regionální kluby plní úkoly na regionálních úrovních směřujících k plnění programu Hnutí a v souladu s pokyny předsednictva. Regionální kluby mohou se souhlasem předsednictva vytvářet a rušit kluby Hnutí na oblastní úrovni. Pravidla pro činnost těchto klubů stanoví předsednictvo. Regionální kluby jsou oprávněny používat logo Hnutí a členové mají přístup na regionální web hnutí.
Regionální kluby vznikají na základě licence udělené na základě žádosti příslušného počtu členů předsednictvem. V rozhodnutí o udělení licence stanoví předsednictvo regionální působnost regionálního klubu.
Regionální klub zaniká usnesením regionálního sněmu o rozpuštění Regionálního klubu nebo rozhodnutím Předsednictva o zrušení licence Regionálnímu klubu. V případě zániku Regionálního klubu rozhodne Předsednictvo do 60 dnů o vzniku nového Regionálního klubu. Do nového Regionálního klubu přestoupí jednotliví členové v daném regionu a nový Regionální klub převezme vedení agendy registrace členů. V případě, že nový Regionální klub nesouhlasí s přestupem člena, členství takového člena zaniká. .

b) Oblastní klub: Oblastní klub zřizuje se souhlasem předsednictva hnutí místně příslušný regionální klub. Podmínkou pro vznik oblastního klubu je minimální počet 7 řádných členů hnutí s trvalým bydlištěm v oblasti (bývalém okrese).
Oblastní kluby plní úkoly na oblastních úrovních (bývalých okresech) směřující k plnění programu Hnutí a v souladu s pokyny Předsednictva.
Oblastní klub zaniká poklesem počtu členů pod stanovený minimální počet. Oblastní klub může zrušit předsednictvo hnutí přímo, anebo na návrh předsednictva místně příslušného regionálního klubu.

Nejvyšším orgánem oblastního klubu je oblastní sněm, kterého se mohou zúčastnit všichni členové oblastního klubu. Sněm se svolává minimálně jednou ročně. Sněm oblastního klubu může svolat i předseda místně příslušného regionálního klubu. Mezi sněmy řídí oblastní klub předseda oblastního klubu volený oblastním sněmem.Předseda oblastního klubu je svolavatelem oblastní ho sněmu. Oblastní

sněm se musí svolat vždy, požádá li o to nejméně čtvrtina členů oblastního klubu. Sněm je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti členů oblastního klubu. Právo účasti mají všichni členové oblastního klubu.

Dále se mají právo účastnit oblastního sněmu členové předsednictva hnutí, členové rozhodčí komise. Na sněm oblastního klubu je zván vždy člen předsednictva místně příslušného regionálního klubu. Jeli v oblastním klubu méně než 7 řádných členů, jsou pozváni všichni, v případě, že počet řádných členů překročí 20osob, stanovuje předsednictvo hnutí na žádost předsedy oblastního klubu klíč pro účast. Klíč pro účast členů čekatelů stanovuje předseda společně s místopředsedy oblastního klubu.
V čele oblastního klubu stojí oblastní zvolený předseda oblastního klubu a dva místopředsedové (předsednictvo) zvolení na čtyřleté funkční období,

g) Předseda a místopředsedové Oblastního klubu můžou být odvoláni na základě rozhodnutí předsednictva Hnutí, jestliže neplní řádně své povinnosti

..

 1. Statutárním orgánem hnutí je předsednictvo. Hnutí zastupuje předseda hnutí, v době jeho nepřítomnosti první místopředseda hnutí, popř. další, předsedou hnutí nebo v době jeho nepřítomnosti prvním místopředsedou hnutí pověřený člen předsednictva.
 2. Hnutí v jednotlivých regionech nebo oblastech může v hospodářských vztazích zastupovat předseda klubu.
 3. Na regionální úrovni je orgánem hnutí se všeobecnou politickou působností regionální klub
 4. Na oblastní úrovni je orgánem hnutí se všeobecnou politickou působností oblastní klub. Oblastní klub zastupuje předseda oblastního klubu.
 5. Funkční období všech orgánů hnutí je čtyřleté.
 6. Všechny kolektivní orgány hnutí se řídí těmito stanovami a příslušnými jednacími řády, popř. statuty. Kolektivní orgány hnutí se mohou usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a delegátů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím, není-li ve stanovách uvedeno jinak.

REPUBLIKOVÝ SNĚM

a) je nejvyšším orgánem hnutí, tvoří ho členové hnutí

b) schází se nejméně jednou za 12 měsíců. Sněm svolává předseda. Pokud počet členů hnutí přesáhne 100 členů, tak předsednictvo stanoví klíč pro účast členů jako delegátů republikového sněmu

c) předseda je povinen sněm svolat do 90 dnů, pokud o to písemně požádá minimálně ¼ všech členů hnutí

d) je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů hnutí, není-li stanoveno jinak

e) k přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů hnutí, není li stanoveno jinak

f) volí a odvolává členy všech orgánů hnutí, přičemž ke zvolení či odvolání člena orgánu hnutí je třeba souhlasu ¾ přítomných členů hnutí

g) schvaluje členské příspěvky a jejich výši

h) rozhoduje o věcech, o nichž si to vyhradí

i) schvaluje jednací řád sněmu a jeho změny

j) bližší podrobnosti upraví jednací řád sněmu

k) rozhoduje o změně stanov. K přijetí usnesení o změně stanov je třeba souhlasu ¾ přítomných členů hnutí

l) rozhoduje o zrušení hnutí. K přijetí usnesení o zrušení hnutí je třeba souhlasu ¾ přítomných členů hnutí včetně souhlasu předsedy.

Předseda

a) je mluvčím Hnutí, vystupuje za Hnutí na veřejnosti

b) je volen republikovým sněmem

c) řídí činnost Hnutí a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou

vyhrazeny jinému orgánu;

d) plní usnesení sněmu a odpovídá mu za svou činnost;

e) má všeobecnou odpovědnost za činnost hnutí mezi zasedáními

republikových sněmů

f) Předseda svolává jednání sněmu, předsednictva a předsedá jim.

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ HNUTÍ

 1. První místopředseda hnutí zastupuje předsedu hnutí na základě jeho pověření ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.
 2. Místopředsedové hnutí zastupují předsedu hnutí na základě jeho pověření při jednáních ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti (neúčasti) prvního místopředsedy při jednáních ve všech záležitost

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

 1. Kontrolní a revizní komise:
  1. jsou revizními a kontrolními orgány
  2. zřizují se na celostátní úrovni.
 2. Kontrolní a revizní komise
  1. kontroluje hospodářskou a správní činnost
  2. je volena republikovým sněmem
  3. členové kontrolní a revizní komise nesmějí být členy republikového sněmu, předsednictva,
  4. v případě zjištění závažného porušení rozpočtových pravidel bezodkladně informuje předsednictvo

.

ROZHODČÍ KOMISE

 1. Rozhodčí komise:
  1. jsou rozhodčími orgány hnutí
  2. zřizují se na celostátní úrovni.
 2. Rozhodčí komise hnutí:
  1. rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností hnutí,
  2. přísluší jí závazný výklad stanov,
  3. je volena republikovým sněmem
  4. členové rozhodčí komise nesmějí být členy republikového sněmu její rozhodnutí je konečné a závazné

PŘEDSEDNICTVO

 1. Předsednictvo se schází dle potřeby.
 2. Složení předsednictva:
  1. předseda, první místopředseda a dva místopředsedové hnutí,
  2. předseda poslaneckého klubu.
 3. Působnost předsednictva:
  1. je statutárním orgánem hnutí, řídí činnost hnutí a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu,
  2. koordinuje činnost poslaneckého klubu
  3. předkládá republikovému sněmu návrh rozpočtu hnutí Seniorů 21
  4. svolává celostátní setkání krajských a komunálních politiků rozhoduje o přijetí žadatele za člena strany za podmínek stanov
  5. zřizuje své poradní orgány a volí jejich členy,
 4. Předsednictvo svolává dle potřeby, nejméně však jednou za čtyři roky programovou konferenci,
 5. Členové předsednictva mají právo účastnit se zasedání regionálních a oblastních klubů s hlasem poradním.

Způsob jednání statutárního orgánu

Hnutí zastupuje Předseda nebo jím ve stanoveném rozsahu písemně pověřený člen předsednictva Hnutí. Podepisují se tak, vytištěnému nebo předepsanému názvu Hnutí, jménu a funkci připojí svůj podpis a otisk razítka Hnutí.

V.
Zásady hospodaření

 1. Senioři21 jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem hnutí hospodaří předsednictvo na základě schváleného rozpočtu
 2. Regionální klub hospodaří se svěřeným majetkem hnutí v regionu podle rozpočtu regionálního klubu schváleného republikovým sněmem a v souladu s rozpočtovými pravidly.
 3. Okresní klub hospodaří se svěřeným majetkem hnutí v okrese podle rozpočtu okresního klubu schváleného republikovým sněmem a v souladu s rozpočtovými pravidly.

Zdroje financování hnutí, regionálních klubů a okresních klubů tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtu hlavní kanceláře, rozpočtů regionálních klubů nebo oblastních klubů podle pravidel rozdělení finančních prostředků, která stanoví republikový sněm. Hnutí Senioři 21, regionální kluby a oblastní kluby hospodaří jen na základě schválených rozpočtů a v souladu s rozpočtovými pravidly hnutí. Rozpočty musí být schváleny jako vyrovnané nebo přebytkové. Rozpočty jsou sestavovány na roční období, pokud předsednictvo nerozhodne jinak.

VI.

Členský příspěvek je stanoven na 250 Kč. za rok.

VII.

Majetek, který vyplyne z likvidace majetku v případě zrušení hnutí, bude převeden na organizaci pečující o seniory. Tuto organizaci určí likvidátor hnutí.

V Ostravě dne 31.8. 2020 Předseda